top of page

Navn, hjemsted og formål

 

§ 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen "matr. nr. 11 fr af Frederiksberg"

 

§ 2 Foreningens hjemsted er Roarsvej 24/Adilsvej 9 og 9A, 2000 Frederiksberg

 

§ 3 Foreningens formål er at administrere ejendommen matr. nr. 11 fr af Frederiksberg, beliggende Roarsvej 24 og Adilsvej 9 og 9A og at varetage medlemmernes fællesinteresser, derunder sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommen, og at ejendommens vedligeholdelsestilstand altid er forsvarlig.

 

 

Foreningens kapitalforhold

 

§ 4 For foreningens forpligtelser med hensyn til administration, fællesudgifter m.v. hæfter medlemmerne personligt solidarisk.

 

Til dækning af foreningens udgifter, jfr. § 3, betaler medlemmerne - i forhold til den i den tinglyste fortegnelse anførte fordelingstal - en ydelse. Ydelsens størrelse fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet driftsbudget. I tilfælde af store uforudsete udgifter skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

 

Den ordinære ydelse erlægges månedsvis eller kvartalsvis forud efter bestyrelsens bestemmelse.

 

Til sikkerhed for betaling af de fornævnte ydelser og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på de enkelte medlemmer, derunder udgifter ved et medlems misligholdelse, udsteder ethvert medlem, undtagen de oprindelige ejere af ejendommen, til foreningen et ejerpantebrev med pant i ejerlejligheden. Størrelsen af ejerpantebrevet fastsættes af bestyrelsen ved udstedelse af første skøde på ejerlejligheden. Ejerpantebrevets størrelse skal svare til mindst eet års ydelse.

 

Ejerpantebrevet respekterer de prioriteter, som hviler på ejerlejligheden ved udstedelsen af det første skøde.

 

Generalforsamlingen kan med simpelt flertal, jfr. § 6, beslutte en generel forhøjelse af ejerpantebrevene, således at disse størrelsesmæssigt svarer til mindst 1 års bidrag samt evt. á conto varme.

 

 

Foreningens medlemmer

§ 5 Som medlemmer af foreningen kan kun optages ejere af ejerlejligheder i ovennævnte ejendom. Medlemskab er pligtmæssigt og indtræder den dag, da den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget, anmeldes til tinglysning. Den tidligere ejers medlemskab ophører først endeligt, når den nye ejers skøde er tinglyst endeligt uden præjudicerende retsanmærkninger.

 

§ 6 Rettigheder og forpligtelse fordeles mellem medlemmerne i forhold til de i den tinglyste fortegnelse anførte fordelingstal. Stemmeafgivning på generalforsamlinger sker ligeledes på basis af fordelingstal.


Vedligeholdelse og orden
 

§ 7 Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foranstaltes af foreningen, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte ejere., hvorved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer, indtil disses individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder.

Det påhviler hver lejlighedsejer i fornødent omfang at forny og vedligeholde de til lejligheden hørende indgangsdøre, vinduer og rammer med såvel glas, kitning og maling også udvendigt i en for ejendommen vedtaget kulør.

Ethvert medlem er pligtig til at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin lejlighed af hensyn til reparationer, modernisering m.v. eller ombygninger.

 

§ 8 Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte lejligheden i stand for ejerens regning på foreningens vegne, og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret.

 

§ 9 Ejeren og de personer, der har ophold i hans lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Er intet vedtaget, gælder de i standardlejekontrakterne fastsatte regler om husorden.

Husdyr må kun holdes i lejlighederne med bestyrelsens skriftlige samtykke. Et sådant samtykke kan tilbagekaldes, såfremt lejlighedsejeren ikke overholder de af bestyrelsen derom givne ordensforskrifter.

Ejerlejlighedsejerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiden af vinduernes træværk, eller lade opsætte skilte, reklamer, antenner m.v. uden bestyrelsens samtykke, jfr. dog § 7 stk. 2.

Medlemmerne må ikke drive erhverv fra lejlighederne uden bestyrelsens samtykke, med mindre der ved lejlighedens overgang til ejerlejlighed var indrømmet erhvervstilladelse.

 

 

Misligholdelse

 

§ 10 Såfremt et medlem ikke betaler de i § 4 nævnte ydelser eller i øvrigt ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser overfor foreningen, eller groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt, såvel som hvis et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer eller gør sig skyldig i forhold svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan bestyrelsen bestemme, at ejeren - og i tilfælde af, at lejligheden er udlejet - lejeren uopholdeligt skal fraflytte lejligheden. Efterkommer han ikke påbud om fraflytning skal bestyrelsen om muligt lade udsættelse ske ved umiddelbar fogedforretning, eller ved anlæggelse af retssag i den underretskreds, hvori ejendommen er beliggende.

 

 

Anke

 

§ 11 Bestyrelsens beslutninger kan af et medlem indankes for førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen og generalforsamlingens beslutninger kan prøves ved de ordinære domstole. Sag anlægges ved underretten i den retskreds, hvori ejendommen er beliggende.

 

Indbringelse af uoverensstemmelse for domstolen har ikke opsættende virkning for så vidt angår bestyrelsens beslutninger i henhold til § 10 og ej heller beslutninger, som ikke tåler udsættelse.

 

 

Administration

 

§ 12 Ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning forestås af bestyrelsen eller af en af bestyrelsen ansat administrator.

 

 

Regnskab og revision

 

§ 13 Regnskabsåret er kalenderåret

 

Bestyrelsen subsidiært administrator lader årsregnskabet udfærdige. Regnskabet skal foreligge senest hvert års 25. februar.

Generalforsamlingen vælger en revisor til at revidere foreningens regnskab. Hvis 1/3 af de mødende efter fordelingstal på en generalforsamling stemmer derfor, skal revisor være registreret eller statsautoriseret. Regnskabet med revisors påtegning skal udsendes til medlemmerne 14 dage inden den ordinære generalforsmling.

Generalforsamling

 

§ 14 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med 14 dages varsel efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

 

Generalforsamlingen vælger dirigenten.

 

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

 

1. Formandens beretning om det forløbne år.

2. Regnskab og revisors påtegning.

3. Bestyrelsens og medlemmernes forslag.

4. Valg af bestyrelsen samt een suppleant.

5. Valg af revisor.

6. Eventuelt.

 

§ 15 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller een fjerdedel af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske skriftligt med 14 dages varsel.

 

§ 16 Adgang til generalforsamling har foreningens medlemmer, ægtefæller og registrerede partnere. Revisor og evt. administrator kan deltage i generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel flertalsafstemning jfr. § 6. Forslag til foreningens opløsning kan kun vedtages med tilslutning fra samtlige medlemmer.

 

Til beslutning om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller salg af væsentlige dele af disse eller ændringer i denne vedtægt kræves dog, at to trediedele af de stemmeberettigede jfr. § 6 stemmer herfor.

 

Er på en generalforsamling ikke det ifølge foranstående fornødne antal stemmer repræsenteret, skal der med 14 dages skriftligt varsel indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 6 uger efter den første generalforsamling, og på denne kan da forslag, som har været behandlet på den første generalforsamling, vedtages med to trediedeles flertal uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret.

 

Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til et myndigt ikke-medlem, der da i kraft af fuldmagten har adgang til generalforsamlingen.

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest den 15 februar forud for generalforsamlingens afholdelse. Formanden udsender indkomne forslag til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

 

Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, som underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.

Bestyrelsen udsender referatet til medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingen.

 

 

Bestyrelse

 

§ 17 Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen. Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, der skal være medlem af foreningen. Bestyrelsen vælges for eet år ad gangen. Genvalg kan ske.

 

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

 

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens og i hans forfald næstformandens stemme udslagsgivende.

 

Over bestyrelsens møder udarbejdes efter hvert møde et referat.

 

§ 18 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand sammen med et af bestyrelsesmedlemmerne.

 

§ 19 Bestyrelsen holder møde, når eet medlem af bestyrelsen kræver det.

 

§ 20 Ethvert medlem kan pantsætte og sælge sin ejerlejlighed, og ejerlejligheden falder i arv og kan være genstand for kreditorforfølgning.

 

§ 21 Med hensyn til de ejendommen påhvilende pantehæftelser, servitutter m.v. henvises til ejendommens blad i tingbogen.

 

Påtaleret har foreningens bestyrelse.

 

 

København den 6. juli 1970

med ændringer den 24. marts 1994 og den 27. april 2004.

bottom of page